Complete Transcription of Wills of
Tjerck Claessen DeWitt and
Jan Claessen DeWitt

Wiard Hinrichs, a tireless researcher in Germany, was gracious enough to provide a transcription of the complete wills of Tjerck Claessen DeWitt and Jan Claessen DeWitt that were excerpted and partially translated in Gustave Anjou’s 1906 Ulster County, N. Y., Probate Records.

Subsequent to that, through great good fortune, Mark Saunders, in Albany, New York, came upon a separate copy of Tjerck’s will in a collection of old family DeWitt memorabilia. The copy in the Ulster County Clerk’s office would have been a copy made for the court, on court-sized paper, by the court copyist. The copy Mark Saunders found is on a much larger sheet, and probably was made at the same time as Tjerck Claessen drew up the will. My guess is that several identical copies were made at the same time. One of them would have been the official original, probably with wax seals and notarial confirmations on it. Others would have been available for the convenience of anyone who needed a copy of the record. (For example, when Zacharias Hoffman went back to Europe to close out the North American heirs’ entitlement to Tjerck’s original family farm near Esens, he probably took a copy of this will, as well as some others, for the court over there to inspect, by way of verifying that he truly represented the complete list of surviving heirs of the estate.) Mark Saunders appears to have found one of these original copies. This copy has been donated to the Ulster County Clerk’s archives.

For at least a partial English rendition of some of the Dutch below, see the Anjou pages.

The following has some missing pieces, where the manuscript was unreadable; it was taken from scans of the originals rather than the actual originals. Frequently where it differs from Anjou’s translation, it matches the original better (the name Peeck, for example, instead of Dieck, or Luycas instead of Luycias), as well as matching good sense.

Book of Deeds, Liber I.

Folio 252.—DE WITT, TJERCK CLAESE, of Kingston

Will dated March 4, 1697/8, and written in Dutch.

p. 252-253
In den naemen des Heeren amen! Kenneljyk sy jy een ider by deesen, dat op huyden deesen vierden dagh van Maert in het jaer onses Heeren een duysent ses hondert seven & aght en neegentigh, ick ondergeschreeven Terck Claesen de Witt van Kingstowne in de county van Ulster synde sieck van Lichaeme, dock myn sinne en verstant volkoomen magtig (De Heere sy gelooft) overdenkende de kortlige en broslige van 's menschen leven, de seekerhyt des doods en de onseekere ure vandien, en synde begeerig om ale dingen in ordere te stellen maecke deese myne laeste will en testemt. in forme en manieren hier nar beschreeven. Revoierende casserende doot en te niete doende by dese tegenwoordiege alle sodanige testement of testemente will ofte willen hier te vooren gemaeckt ofte gepasseert __tsy by woort ofte geschrifte en die alleen genomen te werden door myn laeste will en testemt. en anders geen.
Impr. soo beveel ick myn ziel aen Godt almaghtigh myn schepper, en aen Jesus Christus myn lichaem tot de aerde van waert selve gecomen is om op een christelyke maniere begraeven te werden en aldaer te rusten tot dat myn ziel en lichaem vereenight sal werden ten jongsten daegh en genieten de euwiege vreught van onsterfelyckhyt dewelke Godt in genaede door de eenige van onsen salighmaecker heeft belooft en brydt aen alle die ongevynsdelyk in hem van herte gelooven.

2de en belangende sodanige temporeele staet van lant, huysen, negers, goederen, paerden, beesten, schulden, gout, silver gemunt of ongemunt etc. als de Heere heeft gelieve verre boven myn verdiensten te verleenen ick ordineere geve en disponeere als volght

3. Is myn will en begeerte dat alle myn deughdelyke schulden ter bequamer tydt sullen werden betaelt.

4. Is myn will en begeerte dat myn huysvrouw Barbara de widen sall blyven in possessie van myn geheele staet om gedurende haer leeven 't gebruyck derselve te hebben en na het overlyden van myn voorschreeve huysvrouw de staet
... 't geene uyt voorschreeve /
weesen sall syn ten behoeve van myn erfgenaemen hier ondergesc.

5. So geve ick aen myn vierste soon Andries de Widt syn ordere erfgenamen ofte administrateurs de gerechte twaelfde part van myn geheele staet, en dat erger. voorsch. soon na het overlyden van myn voors. huysvrouw, sall hebben en genieten voor hem syn ordre of erfgenamen voor eeuwigh de gerechte helft van alle 't lant huisingh etc. myn toebehoorende niets gehouden naet selve by onpartydige parsoonen op eede gepryseert is, uyt te keeren en betaelen aen myn andere erfgenaemen als haer volgens dien sullen competeeren ook so heb ick 't landt van Cocksinck betaalt en naederhant een grandt van de governeur en raeden van deese proventie voor een groot gedeelte geobtineert alsmeede een stuck landt omtrent de klyne soopls in compagnie met Wm. de Meyer gecoght welcke landt van Kocksinck en klyne Soopers ick hebbe gegeven, aen myn voor. soon en confermeere tselve sonder dat hy gehouden sall syn jetwes voor 't selve aen myn andere erfgenaemen te betaelen.

6. So geve ick aen myn jonghste soon Tierck de Widt of syn ordre erfgenamen of administrateurs de gerechte twaelfde part van myn geheele staet en dat myn voors. soon, na het overlyden van myn voors. huysvrouw sall hebben en genieten voor hem, syn ordre of erfgenaemen voor eeuwigh de geregte helft van all 't lant, huysing etc. myn toebehoorende niets gehouden gehouden na 'tselve by onpartydige parsoonen op eede gepryseert is uyt, te keeren en betaelen aen myn andere erfgenaemen als haer volgens die sullen competeeren.

7. So geve ick aen myn soon Jan de Widt of syn ordre erfgen. of administrateurs de geregte twalfde part van myn geheele staet op maniere als booven ook dat myn voors. soon uyt de penningen myn competeerende weegens koop van lante sall genieten fyfhondert schepels tarwe, uyt de laeste payen, sonder daer voor aen myn andere erfgenaemen ietwis uyttekeeren.

8. So geeve ick aen myn soon Jacob de Witt of syn ordre erfgenamen of administrateurs de hrechte twalfde part van myn geheele staet op maniere als vooren ook sal myn voors. soon uyt de peningen myn competeerende weegen coop van landt sall genieten vyfhondert sch. tarwe uyt de laste payen sonder daer voor aen myn andere erfgenaemen ietwes uyttekeeren. /

9. So geve ich aen myn soon Luycas de Witt of syn ordre, erfgenamen of administrateurs de geregte twaelfde part van myn geheele staet op maniere als vooren ook so hebbe ick een sloep getimmert de voorlede jaer de helft van voors. sloep is en sall syn toebehoeren var myn voors. soon of ordre sonder dat hy gehouden sal syn ietwes voor hetselve aen myne andere erfgenamen uyttekeeren of te betaelen.

10. So geeve ich aen myn soon Peeck de Witt of syn ordre, erfgenamen of administrateurs de geregte twaelfde part van myn geheele staet op maniere als vooren.

11. So geeve ich aen myn dogter Tjatje huysvrouw van Mattys Mattysen of haer ordre, erfgenamen of administrateurs de geregte twaelfde part van myn geheele staet op manieren als vooren.

12. So geeve ich aen myn dogter Jannetie huysvrouw van Cornelis Switts de geregte twaelfde part van myn geheele staet; met dese conditie dat indien myn voors. dogter quam te overlyden sonder kinderen natelaten door haer geprocureert dat alsdan voors. portie sall syn ten behoeve van myn erfgenamen om egaeelyck onder malkanderen gedeelt te werden.

13. So geeve ich aen myn dogter Geertruy of haer ordre of erfgenamen de geregte twaelfde part van myn geheele staet op maniere als vooren ook so heeft myn voors. dogter een negerinnetie in possessie myn toebehoorende welck ick begeere sall syn ten behoeven van myn voors. dogter sonder ietwes daer voor aen myn erfgenamen te betaellen.

14. So geeve ich aen myn dogter Ragel of haer ordre of erfgenamen de geregte twaelfde part van myn geheelen staet op manieren als vooren mits dat gekort sal werden uyt myn voors. dogters portie to benifitie van myn erfgenamen eenhondert ponden die myn voors. dogters man Conrelis Bogardus schuldig he aen myn to voor een aghste van een berckentyn aen hem vercoght
___
voorsc. Bogardus /
met naeme Barbara sall genieten uyt voors. hondert pondt vyftigh stuck van aghten.

15. So geeve ich aen myn dogter Marritie of haer ordre of erfgenamen de geregte twaelfde part van myn geheele staet op manieren als vooren.

16. So geeve ich aen myn dogter Aegie of haer ordre of erfgenamen de geregte twaelfde part van myn geheele staet op manieren als vooren.

17. Is myn will en begeerte indien eeniege van myn voors. erfgen. in haere onmondighye quamen te overlyden dat alsdan desselfs portie onder myn erfgenaemen eegaelyk sall gedeelt werden.

18. Soo stelle ick tot executier over dit myn laeste will en testement myn voor. huysvrouw Barbara de Witt.

19. Soo begeer ick dat dit myn laeste will en testament volkomentlyck sal opgevolght en nagekoomen werden.

Al dus gedaen tot mynen huysen ten daege en jaeren als vooren

Tierck der Witt (S)

Geteekt., gesegelt en verclaert doo Tierck de Witt dit te weesen syn laeste will en testemt. in presentie van
Jacob Rutsen
Abraham Lamater
W. D. Meyer

These are to certifie that Abraham Lameter and Wm. de Meyer of Kingstowne in the county of Ulster hath made oath before me ____ that the aforewritten will or testamt. was signed, sealed and publisht by Tierck de Witt to be his last will and testamt.
In Kingstowne this 6t[?] day of March 1700/1.
Jacob Rutsen Judge of the Court of Common Pleas
A true copia examined with the originall by me
Ruth Bleeker Clarq.

Page 215.—DE WITT, JAN CLAETZ, of Amsterdam in Hollandt.

Will dated March 31, 1699, and written in Dutch.

“Myn Neef Evart Bogardus en Myn Nicht Tialie Bogardus
Jan and Tjerck’s sister, Emmerentje Claessen DeWitt, married Martin Hoffman (see notes above and elsewhere). Her daughter Taatie (probably named after the mother of all three DeWitts) married Evert Bogardus in Kingston. This would appear to be the nephew and niece to whom Jan refers. Nicholas Hoffman here would be another of Emmerentje’s children. Jan was also godfather to at least one of Tjerck’s children.
Sal hebben en genieten Alles wat Ick hier in America heb” (my nephew, E. B., and my niece, T. B., shall have all that I have here in America) on condition that they “Sal geven en Leveren Aen Nicholas Hofman myn neef Vyfen twentigh Stuck van Achten (give and deliver to N. H., my nephew, 25 pieces of eight (an old Dutch coin).”—“De kinderen van myn Suster Tialie Heerekeus Sal hebben Myn gehull Staet die Ick In’ Hollandt heb, Roerende en onroerende (the children of my sister, T. H., shall have all my real estate and personal property in Holland). Signed by the testator, and witnessed by

Stephen Gacherie
Mellyse Vlecht.

Jacob Aertse, Justice of the peace, Stephen Gacherie & Mallyse Vlecht appeared before Arie Gerritse & Roeloff Swartwout, Justice of the peace, June 26, 1699, proving the will.

(Jan Claessen De Witt was a brother of Tjerck Claasen De Witt (q.v.), and died unmarried.)

Back to Tjerck Claessen DeWitt main page

Last Modified: Sunday, February 9, 2020

Send E-mail about this site

Back to MrJumbo's genealogy home page


GuestbookE-mail
Back to MrJumbo’s home page